Operasyonlar

MEDA KLİNİK Göğüs Cerrahisi Birimi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar;

1- Akciğer kanserinin teşhisine yönelik girişimler

Rijid ve Fleksibl Bronkoskopi (Hava yolunun optik sistemle incelenmesi)
Mediastinoskopi (Mediastenin optik sistemle incelenmesi)
VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi)
Torasentez

2- Akciğer Kanserinin tedavisine yönelik girişimler

Segmentektomi
Lobektomi
Sleeve Lobektomi
Pnömonektomi
Trakeal Sleeve Pnömonektomi
Genişletilmiş Rezeksiyonlar (Göğüs duvarı, perikard, diyafragma gibi komşu organların rezeksiyonu ile beraber)

3- İyi huylu akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik girişimler

Akciğer nodüllerinde VATS ile biyopsi ve rezeksiyon
İnterstisyel akciğer hastalıklarında VATS ile biyopsi
Akciğerin hidatik kistlerine yönelik operasyonlar
Bronşiektazi için yapılan akciğer rezeksiyonları
Kronik akciğer abseleri için yapılan akciğer rezeksiyonları
Amfizem hastalarında Akciğer Hacim Küçültme Operasyonları (Lung Volume Reduction Surgery)

     4-Akciğer Zarı (Plevra) hastalıklarına yönelik girişimler

Plevral Efüzyonların (Su toplanması) tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve tekrarının önlenmesi amacıyla VATS ile  plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması)
Plevral efüzyonların drenajı
Akciğer zarı kalınlaşmasının cerrahi tedavisi (Dekortikasyon)
Spontan Pnömotoraks’larda (akciğerin sönmesi) VATS ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması) ve neden olan hava kistlerinin eksizyonu (çıkartılması)
Plevranın iyi huylu kitlelerinin eksizyonu
Plevranın kötü huylu kitlelerinin tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve su toplanmasının önlenmesi için VATS ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması)
Plevranın kötü huylu tümörlerinin (Malign Mezotelyoma) cerrahi tedavisi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

5-Göğüs Orta Bölümüne (Mediasten) yönelik girişimler

Sarkoidozis, lenfoma, tbc vb mediastinal rahatsızlıklarda kullanılan tanısal amaçlı biyopsiler (Mediastinoskopi ve Anterior Mediastinotomi)
Timus tümörleri, nörojenik tümörler ve germ hücreli tümörler gibi mediastenin iyi ve kötü huylu tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu)
Myastenia Gravis hastaları için ‘Timektomi’ operasyonları

6- Göğüs duvarı tümörlerine yönelik girişimler

Göğüs duvarı tümörlerinin rezeksiyonu (çıkartılması) ve rekonstrüksiyonu
Göğüs duvarı anomalilerine yönelik girişimler
Pektus Excavatum (Kunduracı Göğsü) anomalileri için Ravitch prosedürü  ile anomalinin düzeltilmesi
Pektus Carinatum (Güvercin Göğsü) anomalileri için Ravitch prosedürü ile anomalinin düzeltilmesi
Poland Sendromu hastalarında fonksiyonel ve kozmetik düzeltme operasyonları

7- Trakea’ya (nefes borusu) yönelik girişimler

Acil hava yolu sağlanması (Trakeostomi)
Trakeanın iyi ve kötü huylu tümörlerinin tanısı için “Bronkoskopi”
Trakeanın iyi huylu tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu)
Trakeanın kötü huylu tümörleri için trakea rezeksiyon ve rekonstrüksiyon operasyonları
Trakea darlıkları (Trakea stenozu) için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon operasyonları
Trakea tümörleri ve darlıkları için palyatif yöntemler (Termokoagulasyon, lazer ve Trakeal stent uygulamaları)
Özofago-trakeal fistüllerin onarım operasyonları

8- Özofagus (yemek borusu) hastalıklarına yönelik girişimler

İyi huylu özofagus tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu)
Kötü huylu özofagus tümörlerinde özofajektomi (yemek borusunun çıkartılması operasyonları)
Akalazya hastaları için myotomi operasyonları
Özofagus divertikülleri için eksizyon ve myotomi operasyonları
Özofageal stent uygulamaları

9- Diyafragma hastalıklarına yönelik girişimler

Travmaya bağlı diyafragma yırtıklarının onarımı
Sinir hasarına bağlı diyafragma yükselmelerine yönelik operasyonlar
Diyafragma hernilerine (fıtıklaşma) yönelik operasyonlar

10- Acil Göğüs Cerrahisi Müdaheleleri

Trakea (nefes borusu) ve özofagus (yemek borusu) yabancı cisimlerinin endoskopik çıkartılması
Kaburga kırıklarına bağlı hemotoraks (iç kanama) ve pnömotoraks (akciğerin sönmesi) tedavisine yönelik girişimler
Ateşli silah yaralanması ve Delici kesici alet yaralanmalarına bağlı göğüs travmalarının tedavisine yönelik cerrahi girişimler.

 

Operasyonlar

Konvansiyonel Cerrahi

Ameliyattan önce hastaya anestezi uygulanır. Genel anestezide hasta tamamen uyutulur ve solunum cihazına bağlanır. Regional anestezide, ilgili sinirler uyuşturulur. Lokal anestezi; biyopsi gibi küçük ameliyatlarda sadece ameliyat bölgesine ilaç enjekte edilir. Ameliyat bölgesine ulaştıktan sonra çalışmalar farklılaşarak devam eder. Şöyle ki; her cerrahi hastalık için belirlenmiş bir ameliyat şekli ya da şekilleri vardır. Cerrah bilgi ve tecrübesine göre bunlardan standart olan birini ya da kendince en iyi seçeneği uygular. cerrahı diğer doktorlardan ayıran şey şudur. Cerrah tedavi ettiği hastalığı bilip hastalığın teşhisini koymakla kalamaz; hastanın ameliyatlık olup olmadığına - cerrahiden fayda görüp görmeyeceğine karar verir, hastayı ameliyata en uygun şartlarda hazırlar, uygun ameliyatı seçer, ameliyatı titiz bir biçimde uygular, ameliyat sonrası takip ve tedavisini yapar, çıkan komplikasyonları tedavi eder.

Endoskopik Cerrahi

Video Yardımlı Gögüs Cerrahisi(VATS):

Son yıllarda özellikle optik ve kamera teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak geliştirilen ve dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan minimal invaziv tekniklerden olan Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) MEDA KLİNİK Göğüs Cerrahisi tarafından uygun vakalarda tercih edilerek başarıyla uygulanmaktadır. Göğüs duvarına açılan küçük deliklerden özel bir kamera ve özel el aletleri yardımı ile uygulanan bu yöntem ile hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duyması, daha düşük komplikasyon oranı, daha çabuk iyileşme ve daha erken taburcu olması ileri sürülmektedir. Bunlara ilaveten göğüs duvarı üzerinde büyük bir kesi yapılmadığından bazı ameliyatlarda estetik açıdan da avantajlıdır. VATS bir çok tanı ve tedavi amaçlı girişimde yerleşmiş bir teknik olarak kullanılmaktadır. Tanı amaçlı uygulama alanları olarak, plevra, akciğer, perikard, mediastinal kitle ve lenf bezi biyopsileri sayılabilir. Başlıca tedavi amaçlı uygulama alanları ise plevral efüzyonlarda drenaj ve plörodezis, spontan pnömotorakslarda bül rezeksiyonu ve plörodezis, periferik akciğer nodüllerinin eksizyonu, mediastinal kist ve kitlelerin eksizyonu, akalazya hastalarında myotomi, akciğer hacim küçültme operasyonları ve erken evre akciğer kanseri ( lenf bezi diseksiyonu ile ilgili bazı yetersizlikler sözkonusu )olarak sayılabilir.

Robot Yardımlı Toraks Cerrahisi (RATS): 

Aslında uzaktan ameliyat ( telesurgery)'dır. Robot olarak anılan aygıt bir başka ünite ile uzaktan kontrol edilir ve kendi başına herhangi bir işlem yapmaz. Bazı ameliyatlarda VATS'a göre daha avantajlı olmakla beraber, ciddi miktarda tek kullanımlık sarf malzemesi gideri vardır.Robot yardımlı toraks cerrahisi bireysel olarak uygulanabilir bir yöntem değildir ve ekip işidir. Bu takımda tercihen VATS konusunda tecrübeli iki cerrah, robot sorumlusu ameliyathane görevlisi, robot hemşiresi ve robot teknik elemanı bulunmalıdır. Robot genellikle en geniş ameliyathaneye kurulur. Robot üç farklı bölümden oluşur. 1. Üç boyutlu görüntüyü ileten dört kollu platform, 2. Cerrahi konsol, 3. Cerrah ile kolları birleştiren integratif kontrol kart. Takımdaki iki cerrahdan birisi konsolda  operasyonu yapmada diğer cerrah ise docking (robotun hastaya kenetlenmesi), enstrüman yerleştirilmesi ve operasyon sırasında masada hasta yanında bulunduğu için açığa geçme ve masa başında acil yapılacak müdahalelerde görevlidir. Özet olarak robot yardımlı cerrahide bir cerrah konsolda non steril olarak bulunurken diğer cerrah ve ameliyat hemşiresi hasta başında bulunarak operasyon gerçekleşmektedir

Hastalıklara Göre Cerrahi Tedavi ve Ana Yöntemler

Akciğer Kanseri

Akciğerin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri bulunabilir. Ne yazık ki, sigara içimine de bağlı olarak, en sık olarak, kötü huylu tümörlerine rastlanır ki bu tümörlerin bir diğer adı da “Akciğer Kanseri” dir. Akciğer kanserinde özellikle erken evrelerde cerrahi tedavi yüz güldürücüdür. Erken evrede yakalanarak uygun bir şekilde tamamen çıkarılmış bir tümörü olan hastanın, kanserden tamamen kurtulması mümkündür. Yakalanan evre ne kadar küçükse bu olasılık o kadar artar. 1 cm’ lik tümörlerde bu oran yüzde 90 civarındadır.
Bu nedenle, akciğer kanserinin tanısını erken yakalamak için, 35 yaşından sonra özellikle sigara içen herkesin yılda bir kez röntgen çektirmesi, hatta mümkünse 40 yaşından sonra yılda bir kez göğüs tomografisi çektirmesi uygun olur. Erken evrede yakalanan akciğer kanserinde; kötü huylu tümör kansersiz dokudan cerrahi işlemle çıkartıldığı takdirde sağlıklı ve uzun süre yaşam şansı bulunmaktadır.

Akciğer Zarı Kanseri

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen nadir tümörler arasında yer alan bu kanser çeşidi akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla plevra, perikard ve periton adı verilen zarlardan orijin alan habis bir tümördür. Çoğu kez kanserojen mineral maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkar ve en fazla akciğer zarında görülür.

Nefes borusu tümörleri

Ağız veya burundan alınan hava nefes borusu yolu ile akciğerlere ulaşır. Bu hava yolunda iyi veya kötü huylu tümörler ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tümörler bazen nefes borusunun içinde değil etrafında görülebiliyor. Bu durum nefes borusunu dışarıdan bastırarak sıkıştırabiliyor. Gerek içinde oluşan gerekse dışında oluşan tümör, nefes borusunda daralma ortaya çıkartarak, hastanın hayatını tehdit edebilir.

Nefes borusu tümörleri mutlaka bir girişimle çıkartılmalıdır. Aksi durumda hasta nefes alamayabilir. Tümörün çıkartılması hastanın ve tümörün durumuyla ilgili olarak bir bronkoskop içerisinden tümörün kısmen veya tamamen çıkartılması şeklinde ya da tümörlü hava yolunun tamamen çıkartılması ve trakeanın tekrar uç uca birleştirilmesi operasyonu şeklinde olabilir. Bazı durumlarda ise nefes borusu içerisine stent yerleştirmek gerekir.

Akciğer Amfizemi

Özellikle, uzun süreli sigara içimine bağlı akciğerin kronik (süreğen, uzun süreli) tıkayıcı hastalığı (tıp dilinde; KOAH) tıp dilinde “Amfizem” denen en çok nefes darlığına neden olan durumdur. Bu hastalığın tedavisinde ilaçla tedavi esastır. Ancak, ileri dönemlerinde ilaç tedavisi pek yarar sağlamamaya başlar. Bu dönemde, nefes darlığı da hızla artar ve hayati tehlike oluşturmaya başlar. Tüm dünyada bazı merkezlerde 1993 yılından beri yapılan ve araştırma safhasını henüz bitirmemiş olan bir ameliyat ile hastaların yüzde 80-90’ında solunum sıkıntısı azaltılabilmektedir. Bu ameliyatın adı:” Akciğer ‘in Hacim Azaltıcı Ameliyatı” dır. Ancak, her amfizem hastasına yapılamamaktadır.

Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması

Birçok akciğer ve akciğer dışı hastalığa bağlı olarak göğüs boşluğunda sıvı birikmesi ortaya çıkabilir. Sıvı, biri akciğerin dış yüzünü diğeri ise iç yüzünü sara 2 akciğer zarı arasında kalan potansiyel boşlukta birikir. Verem, akciğer ve akciğer zarı kanseri, zatürre gibi birçok akciğer hastalıklarında görülebilir. Cerrahi tedavi, genellikle sıvının ince bir tüp aracılığı ile boşaltılmasıyla gerçekleştirilir.

Akciğer Zarı İltihaplanmaları

Akciğer ve bronşların iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları arası boşluk ile bağlantı oluşması ya da kalan boşluğun iltihaplanması sonucu olarak rastlanan problemlerdir.

Aşırı el, ayak, koltuk altı, yüz terlemesi ve yüz kızarması tedavileri el, ayak, koltuk altı, yüz terlemesi ve yüz kızarması toplumda ergenlik çağında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Genel popülasyonda yüzde 1 civarında kişide bu semptomlar izlenmektedir. Genellikle ergenlik çağında bazen erişkin yaşa kadar bir yelpazede seyredebilen bu semptomlar, üç grup altında toplanabilmektedir. Hafif, orta ve ağır tablodaki kişiler bu şikâyetleri nedeni ile bazen sosyal yaşamda bazen de mesleki sorunlar yaşamaktadır.

Sempatik hiperaktviteye bağlı olabilen bu semptomlar, gerektiğinde Göğüs Cerrahi uzmanları tarafından yapılan Video-Torakoskopik Torasik Sempatik blokajlar ile çözümlenebilmektedir.

Biz cerrahi tedavi ihtiyacı olan hastalarda ETS Bilateral uygulamaktayız. Uzun yıllar önce sağ ve sol olmak üzere iki ayrı seansta uygulanan ETS bugün anestezi süresinin kısalması ve cerrahi deneyimlerin artması ile aynı seansta Bilateral (iki taraf birden aynı seansta) yapılmaktadır.

Bu ameliyattan sonra hastalar, 4-6 saat dinlendikten sonra evlerine gidebilmektedirler. Operasyon sonrası 2 gün istirahat eden her kişi işinin başına dönebilir.

Göğsün Şekil Bozuklukları (İçe Çökük veya Dışa Çıkık Göğüs Kafesi)

Göğüs kafesi, doğuştan gelen bazı sebepler ile özellikle ön-orta kısımda bazı anormallikler gösterebilir. Bunların başlıcaları: Göğüs kafesinin ortasının çökme göstermesi, göğüs kafesinin çıkıntı yapmasdır. Her iki durumda da cerrahi yöntem ile düzeltme yapılabilmektedir.

Göğüs Travmaları

Trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle göğüste oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilmektedir.

Diyafrağma Fıtığı

Kazalar, yüksekten düşmeler, darbeler veya doğumsal nedenler sonucu karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran zarda meydana gelen yırtıklar nedeniyle iç organların göğüs boşluğu içine girmesi sonucu oluşan problem; diyafragma fıtığı olarak adlandırılır. Tedavisi cerrahidir.

Akciğerin Doğumsal Anomalileri

Tüm organlarda olduğu gibi, akciğerde de, doğuştan gelen bazı nedenlerle bir grup hastalık oluşmaktadır. Bu hastalıkların, genellikle nedeni, doğum öncesi ‘anne – karnındaki dönem’ de bebek gelişimi esnasında olan bazı yanlış oluşumlardır. Bu tip durumlar, genellikle hayati tehlike yaratmazlar. Ancak, bazen bebeklik, bazen de erişkinlik döneminde rahatsızlıklar meydana getirebilir. Bu durumlarda da cerrahi tedavi gerekebilir. Bu tip hastalıkların özel bir belirtisi yoktur. Ancak, genel olarak bir akciğer rahatsızlığının araştırılması sırasında konunun uzmanları tarafından yapılan ileri tetkikler ile ortaya çıkarılabilir.

Akciğer Kist Hidatiği

Ülkemizde oldukça sık rastlanmaktadır. Tedavisi cerrahi müdahale ile mümkün olan bir hastalıktır. Kötü huylu değildir. Çoğunlukla, aşısız ve köy ortamında yetişen kedi ve köpeklerin tüyünde bulunan parazit yumurtalarından oluşur. Şehirde yetişen, çiğ et yemeyen veya aşılı evcil hayvanlarda bulunmaz.

Kapalı Akciğer Ameliyatları(VATS ve RATS)

Bu yöntemde ameliyatlar ½ ile 1 cm arasında değişen 1-3 adet kesiden, endoskopik bir kamera ve monitör yardımıyla yapılmaktadır. Uygun olgularda uygulanan bu yöntemle hastanede yatış süresi kısalmakta, ameliyat sonrası ağrılar belirgin olarak azalmakta, komplikasyon gelişme olasılığı en aza indirgenmekte ve küçük kesiler sayesinde kozmetik açıdan çok daha memnun edici bir görüntü ortaya çıkmaktadır.

Göğüs cerrahisini ilgilendiren ve bu bölümde sözü edilen ameliyatların birçoğu  kapalı yöntemle yapılabilmektedir.